MENTALBESKRIVNING

Vid avel är det viktigt att ta hänsyn till hundens exteriör för att avkommorna ska bli så lika den gällande rasstandarden som möjligt. Även de mentala egenskaperna hos föräldrardjuren förs naturligtvis också vidare. Vid avel av s.k. bruksraser har man sedan länge tagit fasta på detta. Allt fler uppfödare, oavsett ras, har nu börjat förstå vikten av att veta avelsdjurens mentala egenskaper och se hur dessa föres vidare till nästa generation.

 

För att testa hundens mentalitet finns idag en s.k. MENTALBESKRIVNING (MH). Vid ett MH utsätts hunden för vissa moment som testar tillgänglighet, jaktlust, ljudkänslighet, rädsla, nyfikenhet m.m. Hundens reaktioner beskrivs. Det är viktigt att komma ihåg att hunden aldrig kan göra rätt eller fel vid beskrivningen. Däremot kan vissa reaktioner önskas från vissa raser eller individer, beroende på vad rasen eller individen ska användas till. Exempelvis så önskar vi troligen att en schäfer som ska bli polishund reagerar annorlunda vid moment 6, än en pudel som ska vara sällskapshund.

 

Tanken är att denna beskrivning inte ska bli annorlunda beroende på föraren, eller hundens tidigare upplevelser eller träning. Ofta är dalmatinern ca 1,5 år när den testas.

 

Alla är inte överens om att testet mäter det som vi hoppas på. I dagsläget är det dock detta test vi har till vårt förfogande och allt fler verkar övertygas om att detta är ett område som kommer att utvecklas allt eftersom forskning inom området görs.

 

Dalmatinersällskapet har nu tagit fram en RASPROFIL över vilka reaktioner som är önskvärda hos en Dalmatiner.

PROTOKOLL MENTALBESKRIVNING

 

Av Bazius Double Diamond, ”Bobby”

2006-04-22

Mentalbeskrivare: Ingemar Bark

 

Gråmarkerade rutor visar Dalmatinerns rasprofil.  

Rutor med fet, röd text visar Bobbys reaktioner .

 

 

 

 

MOMENT 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara Drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller

1b. KONTAKT

Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.

Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller

1c. KONTAKT

Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Accepterar hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

Hantering

2a. LEK 1

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

Leklust

2b. LEK 1

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

Gripande

2c. LEK 1

Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper

Dragkamp

3a. JAKT

Startar inte

Startar, men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Förföljande

3b. JAKT

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram andra gången.

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek

Gripande

Gripande

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger .

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar .

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST.LEK

Engageras inte av figuranten

Kontroll, avbrott förekommer

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök

Intresse

5b. AVST.LEK

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbetenden under momentets första del

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del

Hot/agg

5c. AVST.LEK

Går ej fram till figuranten

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

Nyfikenhet

5d. AVST.LEK

Visar inget intresse

Leker inte, men visar intresse

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om

Griper direkt. Drar emot, släpper inte

Leklust

5e. AVST.LEK

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

Samarbete

6a.ÖVERRASKN.

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

Rädsla

6b.ÖVERRASKN:

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

Hot/agg

6c.ÖVERRASKN.

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avstånde t

Går fram till overallen utan hjälp

Nyfikenhet

6d.ÖVERRASKN:

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxlng vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a passagen

Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädlsa eller ökad rädsla efter samtliga passager

Kvarstående

rädsla

6e.ÖVERRASKN.

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager

Kvarstående

intresse

7a. LJUDKÄNSL.

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

Rädsla

7b. LJUDKÄNSL.

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

Nyfikenhet

7c. LJUDKÄNSL.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

Kvarstående

rädsla

7d. LJUDKÄNSL.

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager

Kvarstående

intresse

8a. SPÖKEN

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar fler hotbeteenden under längre tid

Visar fler hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

Hot/agg

8b. SPÖKEN

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spöken då och då

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. Halva sträckan båda spökena. Alt. Ett spöke hela sträckan

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott

Kontroller och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

Kontroll

8c. SPÖKEN

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

Rädsla

8d. SPÖKEN

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden

Går fram till fig. när föraren står bredvid

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet

Går fram till fig utan hjälp

Nyfikenhet

8e. SPÖKEN

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid

Accepterar kontakten från fig utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranten

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla

Kontakt

9a. LEK 2

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

Leklust

9b. LEK 2

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

Gripande

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Avtagande kontroller under lek/passivitet därefter oberörd

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet, låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott

 

 

 

 

 

Intressanta kommentarer kring dalmatinerns profil.

Saxat ur Dalmatiner-Kuriren, 2-2009, av Ewa Fors.
 

Moment 1: ”…rasstandarden säger att dalmatinern ska vara utåtriktad och vänlig, varken skygg eller tillbakadragen, ej heller nervös eller aggressiv”


 Moment 3: ”Dalmatiner som går ut med full fart och fullföljer jakten med gripande och skakande (=dödande) är däremot inget vi önskar.”

 

Moment 4: Här testas hundens förmåga att slappna av när inget händer.  Detta är i synnerhet viktigt för en dalmatiner som lämnades ensam för att vakta hästekipagen. 2007 var det av beskrivna hundar 16% på nr 2, 50% på nr 3 och hela 27% på nr 4.

 

Moment 5: ”Dalmatinern har kort individualavstånd och ska INTE bry sig om det som händer långt bort, inga hot men däremot bör den vara intresserad (en vaktande hund måste ju vara uppmärksam).”

 

Moment 6: ”…Sociala rädslan testas. I detta moment FÅR och SKALL hunden bli rädd… men får absolut inte gå till attack! Det viktigaste är att hunden hanterar rädslan och löser situationen … nyfikenheten har stor betydelse … när de till slut vågar undersöka det farliga ska den kunna slappna av och passera utan kvarstående rädsla…”

 

Moment 7: Ljudkänslighet. Snarlikt moment 6.

 

Moment 8: Här testas försvarslusten. ”Dalmatinern bör ha en viss vaktinstinkt…”

c. 41% backar och/eller lämnar platsen…

d. lika många vågar inte undersöka spökena…

e. 20% vågar inte hälsa trots att spökdräkterna plockas av och människan under framträder.

 

Moment 9: Lek, ungefär samma som moment 2. Hundar som har sämre lek nu visar att de blivit negativt påverkade av provets gång.

 

Moment 10: ”Dalmatinern är klart mer skottberörda överlag än vad medelhunden är…”.